top

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W DZIERZGONIU

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

 

Zatwierdzony do realizacji po konsultacjach z:

Radą Rodziców, Radą Pedagogiczna, Samorządem Uczniowskim

Dzierzgoń 08. 09. 2014

 

SPIS TREŚCI

I

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERZGONIU 

3

II

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

8

1.

KSZTAŁCENIE

9

2.

WYCHOWAWNIE

20

 

2.A. Zadania opiekuńcze 

32

 

2.B. Opieka zdrowotna

43

3.

ZARZĄDZANIE 

47

IV

WYKAZ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH

51

V

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

54

VI

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ 

58

VII

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

61

IX

ZAJĘCIA DODATKOWE

66

X

REWALIDACJA

71

I. Podstawa prawna tworzenia szkolnego programu wychowawczego:

  

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art.48, 53, 54, 70, 72).
 2. Ustawa o systemie oświaty (szczególnie jej preambuła).
 3. Karta Nauczyciela (szczególnie art.6).
 4. Program profilaktyki prorodzinnej państwa przyjęty 17. XI.1998r. przez Komitet Społeczny RM (rozdział V).
 5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów (Dz.U. Nr 14/99).
 6. Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.
 7. Europejska Karta Praw Człowieka.
 8. Konwencja o Prawach Dziecka.
 9. Statut Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu.

II. Misja Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu

Szkoła podstawowa:

 • bezpieczna i przyjazna
 • bez barier
 • z wykwalifikowaną kadrą
 • wyposażona w :

-pracownię komputerową

-sale gimnastyczne

-świetlicę

-stołówkę

-bibliotekę

 • gwarantujemy:

-wysoki poziom wiedzy

-doskonałą opiekę

-rozwój zainteresowań

-poszanowanie godności

 • kształtujemy postawy:

-patriotyczne

-obywatelskie

-rodzinne

 • u nas nauczysz się

-odpowiedzialności

-tolerancji

-uczciwości

Nasza szkoła jest

 • pogodna,
 • czysta,

W naszej szkole są:

 • sympatyczni i dobrze wykształceni nauczyciele,
 • wyposażone pracownie,
 • biblioteka,
 • świetlica czynna do godziny 15.00,
 • pracownia komputerowa.

Oferujemy:

 • bardzo dobre przygotowanie do gimnazjum,
 • zajęcia sportowe,
 • naukę języka obcego,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • koła zainteresowań,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia rewalidacyjne,

 

W naszej szkole znajduje się miejsce dla każdego ucznia. Każdemu dziecku i rodzicom zapewniamy pomoc w różnych dziedzinach życia.

W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy kwalifikowani są na te zajęcia na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Celem naszej szkoły jest wychowanie dziecka, które:

 • umie dbać o własne zdrowie i ciało,
 • umie pracować w grupie,
 • dostrzega złożoności przyczynowo-skutkowe i czasowe i przestrzenne,
 • wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
 • zna prawa natury,
 • uczy się żyć z ludźmi,
 • potrafi rozwiązywać niektóre problemy,
 • zna podstawowe normy społeczne,
 • rozwija swoje zdolności i zainteresowania.

Dokładamy wszelkich starań, by nasza szkoła, była szkołą z pasją, którą staramy się zaszczepić również naszym uczniom i mieszkańcom regionu.

Absolwent Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu jest:

 • ciekawy świata,
 • żądny wiedzy,
 • dociekliwy,
 • wrażliwy na piękno,
 • wrażliwy na potrzeby innych,
 • uczuciowy,
 • samodzielny,
 • komunikatywny,
 • tolerancyjny, pozytywnie nastawiony do świata,
 • asertywny,
 • dba o własne ciało i zdrowie,
 • umie określić własne potrzeby,
 • ma poczucie własnej wartości,
 • rozumie znaczenie ekologii,
 • umie nawiązywać i podtrzymywać kontakty

Powinności wychowawcy klasy.

 • Poznaje uczniów i ich środowisko (rozmowy, wywiadówki, ankiety).
 • Czuwanie nad zachowaniem (regulaminy, kontakty, obserwacje, rozmowy).
 • Pobudzanie i kształtowanie postaw.
 • Interesowanie się postępami w nauce.
 • Kontakty z opiekunami.
 • Wyzwalanie aktywności.
 • Uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.
 • Integrowanie grupy.
 • Profilaktyka zdrowotna.
 • Obrona interesów klasy na forum szkoły.
 • Przekazywanie informacji i współpraca z innymi organami szkoły.
 • Organizacja życia pozalekcyjnego.
 • Udzielanie wszechstronnej pomocy.
 • Prowadzenie dokumentacji.
 • Rozwiązywanie problemów wewnątrzszkolnych.
 • Informowanie uczniów i rodziców o :

-         zadaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły,

-         tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,

-         aktach prawnych obowiązujących w szkole.

 • Dbanie o prawidłowe relacje z opiekunami dziecka:

-         informacja o wynikach w nauce,

-         przeprowadzanie pogadanek i warsztatów dla rodziców,

-         włączanie rodziców w życie klasy i szkoły.

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 :

 1. KSZTAŁCENIE
 1. WYCHOWANIE
 1. ZARZĄDZANIE

 

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE


1

2

3

4

5

6

LP

ZADANIA

ŚRODKI REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN

UWAGI O REALIZACJI

I

Zwiększenie skuteczności kształcenia poprzez podnoszenie jakości pracy nauczyciela

Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego

Skuteczność realizacji zadań wynikających ze zmian w przepisach prawa oświatowego

w związku z reformą programową

1. Pogłębienie znajomości struktury programu własnego przedmiotu, przedmiotów  pokrewnych oraz zapoznanie z dokonanymi w tym roku zmianami
w programach nauczania.

nauczyciele

IX. 2014

 

2. Właściwe sporządzenie rozkładów i planów wynikowych, uwzględnienie w nich zmian w podstawie programowej.

nauczyciele przedmiotów

do 10. IX. 2014

 

3. Kształtowanie motywacji uczenia się i rozwijanie aktywności uczniów poprzez dobór najwłaściwszych metod i form pracy.

nauczyciele przedmiotu

cały rok

 

4. Stosowanie indywidualizacji w procesie nauczania

i uczenia się.

nauczyciele

cały rok

 

5. Rytmiczna kontrola i ocena uczniów,

a) wystawianie oceny celującej zgodnie z PSO
i WSO

b) promocja w klasach I – III oraz promocja warunkowa w klasach IV – VI

c) konstruowanie rzetelnej i adekwatnej oceny opisowej

d) ustalanie oceny z zachowania zgodnie z przyjętymi kryteriami w WSO

nauczyciele

dyrektor

cały rok

 
 

Efektywność działań szkoły podejmowanych
w zakresie poprawy wyników sprawdzianów zewnętrznych

i wewnętrznych

z uwzględnieniem wniosków wynikających z ich analizy

6. Ustalenie istotnych braków wiedzy uczniów i ich wyrównywanie w toku pracy lekcyjnej, a także w ramach zespołów wyrównawczych,

 • przeprowadzenie badań testowych na wejściu

i wyjściu – ich analiza,

 • sporządzenie programu naprawczego dla kształcenia zintegrowanego
 • wykorzystanie w praktycznym działaniu testów po klasie III
 • realizacja testów próbnych w klasach VI i ich dokładna analiza
 • sporządzenie programu naprawczego dla klas IV – VI
 • analiza sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych, uwzględnienie wniosków w dalszej pracy dydaktycznej
 • uwzględnienie wniosków programów naprawczych w planach pracy w zakresie umiejętności i wiadomości wymagających utrwalenia lub pogłębienia
 • informacja dla rodziców o postępach uczniów po przeprowadzonym mierzeniu w klasach VI

nauczyciele przedmiotu

nauczyciele kształcenia zintegrowanego,
lider D. Bartoszewicz

E. Waszczyszyn/

A. Błaszczyk

wychowawcy kl. VI

nauczyciele kl. IV

nauczyciele kl. VI

w zależności od potrzeb

testy na wejściu - wrzesień

testy
klas III

testy próbne kl.VI

testy kompeten

cji klas VI

 

7. Pełne wykorzystanie w procesie lekcyjnym dostępnych w szkole środków dydaktycznych.

nauczyciele

cały rok

 
 

8. Staranne przygotowywanie się do lekcji pod względem merytorycznym, metodycznym
i psychologicznym.

nauczyciele

cały rok

 
 

9. Pogłębianie i uaktualnianie wiedzy poprzez kontakt z literaturą naukową, pedagogiczną i psychologiczną.

nauczyciele, psycholog

nauczyciel bibliotekarz

cały rok

 
 

10. Doskonalenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej.

nauczyciele

liderzy zespołów przedmiotowych

cały rok

 
 

11. Terminowa realizacja zaleceń po obserwacji lekcji.

nauczyciele

w czasie ustalonym

 
 

12. Ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, stosowanie się do zaleceń zawartych w opiniach o uczniach przez nią przebadanych.

nauczyciele, pedagog

cały rok

 
 

 

13. Dokładne zaznajomienie się z zadaniami ujętymi w programie wychowawczym szkoły.

nauczyciele

X. 2014

 

 

Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych

14. Trafny dobór programów nauczania, podręczników i książek pomocniczych zatwierdzonych przez MEN uwzględniających zmiany w związku z reformą programową, dobre rozeznanie w nowościach wydawniczych, terminowe informowanie rodziców i dzieci o wyborze podręczników.

15. Wskazywanie potrzeb integracji z ludźmi niepełnosprawnymi.

16. Wspieranie rozwoju dzieci młodszych na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

17. Sporządzenie Szkolnego Zestawu Programów.

18. Sporządzenie Szkolnego Zestawu Podręczników.

nauczyciele

dyrektor

pedagog

nauczyciele klas integracyjnych

 E. Czaplińska

cały rok

IV. 2015

IV 2015

 

II.

Skuteczność realizacji podstawy programowej w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem w kontekście praw człowieka

1. Prawa człowieka – zapoznanie uczniów z dokumentami:

Konwencja Praw Dziecka

Statut Szkoły

WSO i PSO

2. Zapoznanie rodziców z wyżej wymienionymi dokumentami.

nauczyciele

wychowawcy

pedagog szkolny

nauczyciele

wychowawcy

IX

-cały rok,

w razie potrzeb

na spotka-
niach z rodzicami

 

III.

Modernizacja procesu dydaktycznego

1. Prowadzenie szerokiej gamy nowoczesnych środków dydaktycznych ( telewizja, komputery, tablice interaktywne, multibooki, rzutniki multimedialne).

nauczyciele

biblioteka szkolna

cały rok

 
 

2. Udostępnienie uczniom książek i czasopism, zachęcanie ich do sięgania po nie.

wszyscy nauczyciele, bibliotekarze

cały rok

 

Realizacja godzin,
o których mowa

w art. 42 ust. 2 
Karta Nauczyciela

3. Eliminowanie zbędnej wiedzy faktograficznej i szersze wykorzystanie przez nauczycieli możliwości indywidualnego doboru treści kształcenia

a) pisanie indywidualnych wymagań programowych dla uczniów z orzeczonym upośledzeniem umysłowym

b) indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

c) indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym.

nauczyciele przedmiotu

nauczyciele

dyrektor

cały rok

w miarę potrzeb

 

4. Upowszechnianie kultury teatralnej, filmowej i muzycznej.

nauczyciele jęz. polskiego, plastyki, muzyki, wychowawcy, koordynator do spraw kultury p. Kropidlowski

cały rok

 

5. Opracowanie przez nauczycieli przedmiotów zestawu tematów, kompletów lekcji powtórzeniowych lub ćwiczeniowych do wykorzystania w przypadku lekcji zastępczych.

nauczyciele

M. Niechciał-Wodnicka

D. Cieciora

J. Rybicka

cały rok

 

6. Stosowanie odpowiednich metod i form nauczania dla dzieci 6-letnich. Wspomaganie rozwoju dzieci młodszych na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych

wychowawcy

i nauczyciele klas pierwszych

cały rok

 
 

7. Realizacja „ścieżek edukacyjnych” w kl. IV-VI SP, w ramach nauczania różnych przedmiotów:

 • EDUKACJA PROZDROWOTNA
 • EDUKACJA EKOLOGICZNA
 • EDUKACJA REGIONALNA
 • EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
 • prawidłowe dokumentowanie realizacji „ścieżek edukacyjnych” (sprawozdania wychowawców z realizacji).

nauczyciele

wychowawcy kl. VI

cały rok

 

IV.

Analizowanie
i ocenianie skuteczności pracy dydaktycznej

 1. Badanie osiągnięć uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych:
 • badanie osiągnięć uczniów kl. VI- sprawdzian
 • badanie osiągnięć uczniów  kl. III
 • określenie stopnia przygotowania dziecka do nauki szkolnej klasa I.

dyrektor, wicedyrektor

wychowawcy kl. III

wychowawcy kl. I

X 2014

IV, V 2015

V/VI 2015

IX/X 2014

 
 
 1. Analizowanie wyników klasyfikacji okresowej.

dyrektor

I 2015

 
 
 1. Obserwacje pracy lekcyjnej nauczyciela.

dyrektor, wicedyrektor

opiekunowie stażu

cały rok

 

V.

Rozwijanie zainteresowań,
 uzdolnień i pasji ucznia.

 1. Zorganizowanie w czasie lekcji dodatkowych zadań, prac, czynności dla uczniów uzdolnionych.

nauczyciele przedmiotu

cały rok

 

2. Indywidualizowanie pracy domowej.

nauczyciele

cały rok

 

3. Udostępnianie uczniom uzdolnionym odpowiedniej, dodatkowej lektury, czasopism celem pogłębienia ich wiedzy.

nauczyciele, wychowawcy klas

bibliotekarz

cały rok

 

VI.

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego

4. Organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów. Przystępowanie do projektów edukacyjnych.

nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele wych. fizycznego, D. Cieciora, R. Pozorska

 nauczyciele

cały rok

X-VI

2014/2015

 

5. Zachęcanie uczniów do udziału w organizowanych konkursach organizowanych przez szkołę, kuratorium i inne instytucje.

nauczyciele przedmiotu

nauczyciela wychowania fizycznego

cały rok

cały rok

 

6. Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych przez uczniów.

7. Udział w zbiorowych projekcjach filmów o wysokich walorach artystycznych i wychowawczych      ( w tym zalecanych przez MEN).

 B. Kropidlowski, nauczyciele przedmiotu

cały rok

 

8. Zbiorowe wyjazdy do teatrów w celu obejrzenia spektakli dla dzieci i młodzieży.

wicedyrektor, nauczyciele jęz. polskiego,

 B. Kropidlowski

cały rok

 

9.  Wyróżnianie i nagradzanie uczniów osiągających dobre wyniki w konkursach przedmiotowych poprzez listy gratulacyjne dla rodziców, nagrody książkowe i rzeczowe na koniec roku szkolnego, prezentacje osiągnięć uczniów na apelach, zapisy w Księdze Sukcesów.

nauczyciele, dyrektor

M. Hrynkiewicz

V, VI 2015

cały rok

 

10. Organizowanie wystaw pracy uczniów w szkole i poza szkołą.

nauczyciele techniki  i plastyki, nauczyciele kształcenia zintegrowanego

według kalendarza imprez szkolnych

 

11. Wzbogacanie wiedzy o jęz. ojczystym, jego kulturze i czystości:

 • Zwracanie uwagi na wszystkich zajęciach i przerwach na czystość i poprawność jęz. ojczystego.
 • Konkursy ortograficzne na poziomach II, III, IV, V, VI
 • Konkursy szkolne recytatorskie i czytelnicze dla klas II - VI
 • Organizowanie kącików językowych w pracowniach przedmiotowych.

Nauczyciele poloniści i kształcenia zintegrowanego, nauczyciele logopedzi

cały rok

 

12.Wspomaganie nabywania wiadomości  i umiejętności oraz funkcjonowania w społeczności szkolnej.

 • organizowanie dodatkowych zajęć wspierających rozwój dzieci
 • włącznie poprzez integrację do społeczności szkolnej.

Wszyscy nauczyciele, zwłaszcza kształcenia zintegrowanego w tym wych. kl. I

   

WYCHOWANIE


1

2

3

4

5

6

ZADANIA

GŁÓWNE CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

ZA REALIZACJĘ

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

 

Życie w rodzinie

 1. Kształcenie umiejętności skutecznej komunikacji w rodzinie.
 2. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.
 3. Uświadomienie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich.
 4. Zapoznanie z psychologicznymi, społecznymi i etycznymi problemami życia rodzinnego.
 5. Wprowadzenie w problemy planowania rodziny.
 6. Sposoby eliminacji lub zapobiegania konfliktowi pokoleń.
 7. Kształtowanie postawy równowagi w „dawaniu i braniu”.
 8. Szczerość i zaufanie jako podstawa stosunków rodzinnych.
 9. Ukazywanie wartości rodziny, rodzinnych więzów i konfliktów dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka.
 10. Kształtowanie potrzeby poznawania dziejów rodziny.

Treści programowe wychowania w rodzinie, języka polskiego, przyrody, kształcenia zintegrowanego, godziny do dyspozycji wychowawców.

wychowawcy,

nauczyciele

przedmiotów,

pedagog

wychowawcy klas,

nauczyciel historii,

pedagog

cały rok

 

Edukacja regionalna

 1. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i otwarcia się na inne społeczności i kultury.
 2. Umacnianie więzi z własnym regionem poprzez poznawanie jego specyfiki historycznej, przyrodniczej, religijnej, etnograficznej i kulturowej (poznanie własnego dziedzictwa kulturowego).
 3. Ukazywanie wartości tkwiących we własnym regionie w kontekście wartości narodowych, państwowych i ogólnoludzkich.
 4. Kształtowanie postaw otwartych,  tolerancyjnych.

-poznawanie najbliższego otoczenia

(spacery po mieście, bliskie wycieczki krajoznawcze)

-poznawanie legend, baśni i tradycji lokalnych

-poszukiwanie korzeni, kształcenie świadomości własnego pochodzenia

-poznanie warunków życia ludzi w przeszłości

-czytelnictwo wydawnictw regionalnych, literackich, folklorystycznych, krajoznawczych, historycznych

-korzystanie z audycji radiowych i nagrań telewizyjnych

-popularyzowanie ludowości,

wykorzystanie jej jako

tworzywa w programach

artystycznych

-gromadzenie wiedzy o okolicy, regionie i szkole

-wykonanie albumów i przewodników

-współpraca ze środowiskiem lokalnym i samorządowym

-spotkania z byłymi pracownikami szkoły oraz rodzicami będącymi jej absolwentami

-udział w pracy kół zainteresowań

-uczestnictwo w konkursach o tematyce regionalnej

- stałe bogacenie zbiorów Izby Pamięci w pracowni historycznej

- uczestnictwo delegacji szkoły w

uroczystościach regionalnych, kościelnych.

wszyscy nauczyciele

nauczyciele języka polskiego, historii, wychowawcy

bibliotekarze, wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele  jęz. polskiego, plastyki muzyki, techniki wychowawcy

opiekunowie kół

wszyscy nauczyciele

nauczyciele zgodnie z planem uroczystości i apeli

wychowawcy

rodzice uczniów

cały rok

cały rok

cały rok

 

 

Kultura czasu wolnego

 1. Przygotowanie do wartościowego przeżywania czasu wolnego.
 2. Wyrabianie nawyków ekonomicznego gospodarowania czasem.

3        Rozwijanie aspiracji i potrzeb aktywnego i pożytecznego spędzania czasu.

4        Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie wolnym.

5        Zasady bezpiecznego poruszania się.

-rajdy, biwaki, wycieczki

-wieczorki, dyskoteki

-zajęcia sportowe i rekreacyjne

-działalność w kołach zainteresowań

-udział w konkursach lokalnych wewnątrz i międzyszkolnych

wszyscy pracownicy

i uczniowie

dyrekcja

nauczyciele świetlicy

cały rok

 

 

Wychowa

nie

kulturalne

 

 1. Uświadomienie wartości kultury w życiu ludzkim.
 2. Rozwijanie aspiracji i potrzeb kulturalnych.
 3. Troska o kulturę słowa.
 4. Troska o kulturę osobistą w relacjach osobowych w szkole i poza nią.
 5. Stworzenie przedsięwzięć przez uczniów na potrzeby własne i środowiska.

-wyjazdy do teatru, wyjścia do kina

-oglądanie i organizowanie wystaw

-inscenizowanie fragmentów utworów literackich, przygotowywanie jasełek

-przygotowywanie i udział w uroczystościach szkolnych, patriotycznych, religijnych

-rozwój czytelnictwa

-spotkania z ludźmi kultury naszego miasta i regionu

wszyscy nauczyciele zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych

cały rok

 

 

W zgodzie z naturą

 1. Umożliwienie bezpośredniego spotkania i kontaktu ze środowiskiem.
 2. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody i środowiska.

      Akcja „Sprzątanie świata”

 1. Pobudzanie twórczego myślenia nad szukaniem rozwiązań przeciwdziałających degradacji środowiska.
 2. Łączenie wiedzy z praktyką.

- ukwiecenie klas i pomieszczeń szkolnych

-stałe obowiązki w pracowniach przedmiotowych

-organizowanie spotkań z ludźmi zajmującymi się przyrodą i ochroną środowiska

-wskazywanie odpowiednich programów telewizyjnych, czasopism i książek o tej tematyce

-podejmowanie działań ekologicznych przez drużyny harcerskie i zuchowe

-prawidłowa organizacja biwaków

-wykonywanie gazetek na tematy związane z degradacją środowiska

-poznawanie najbliższej okolicy (parki, lasy, akweny)

-uczulanie na właściwe przeznaczenie odpadków

-organizacja i udział w imprezach ekologicznych

-udział w akcji „Sprzątanie świata”

wychowawcy

nauczyciele przyrody

wszyscy nauczyciele

drużynowa

E. Napora

nauczyciele przyrody

R. Pozorska,

E. Waszczyszyn

A. Nowakowska

wychowawcy klas VI i rodzice

cały rok

 

 

Życie w społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawidłowość dopuszczenia do użytku programów wychowania w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi

 

 1. Dążenie do identyfikowania się z obowiązkami patriotycznymi.
 2. Poznanie swoich praw obywatelskich i praw człowieka.
 3. Posiadanie świadomości o prawie do życia i godnej śmierci każdego człowieka.
 4. Przygotowanie do uczestniczenia w życiu społeczeństwa demokratycznego.
 5. Wdrażanie do samorządnego działania na terenie szkoły.
 6. Zapoznanie z miejscami i instytucjami istotnymi dla naszego państwa (Sejm, Senat, Muzeum Hymnu Narodowego, Urząd Gminy).
 7. Poznanie roli wyborów demokratycznych przez spotkania z osobami wybranymi w takich wyborach (radny gminy, sejmiku wojewódzkiego, poseł).
 8. Kształtowanie charakteru: obowiązkowość, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, zaradność.
 9. Zapewnienie młodzieży poczucia godności i wolności osobistej, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych.
 10. Prawidłowy dobór programu dla dzieci sześcioletnich.
 11. Wzajemne wspieranie się, współdziałanie, współodpowiedzialność za losy jednostek i grupy.
 12. Realizacja idei partnerstwa w stosunkach uczniów z dorosłymi.
 13. Wyzwalanie zdolności organizacyjnych, kierowniczych
  i pomysłowości.
 14. Tworzenie warunków do zaistnienia samokontroli, samooceny i samodyscypliny.
 15. Wdrażanie do poszanowania wspólnego dobra i odpowiedzialności za nie.
 16. Akceptacja w społeczności ludzi o specjalnych potrzebach.
 17. Propagowanie działalności społecznej i charytatywnej.

-treści programowe różnych przedmiotów

-organizowanie uroczystości szkolnych

-umożliwianie uczniom podejmowania różnych inicjatyw w klasach i szkołach

-pobudzanie ich aktywności na zajęciach pozalekcyjnych

-włączanie w organizowanie imprez i uroczystości szkolnych

-umożliwianie współdecydowania w sprawach uczniów

-demokratyczny wybór Samorządu Uczniowskiego

-organizacja pomocy koleżeńskiej

-przygotowanie pomieszczeń szkolnych na wybory samorządowe

-współdziałanie z instytucjami i organizacjami

wszyscy

nauczyciele

nauczyciele

historii,

języka polskiego

wychowawcy

 wszyscy nauczyciele, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

dyrektor

dyrektor

 M. Lewandowska

 J. Rybicka

 M. Niechciał-Wodnicka

D. Cieciora

dyrekcja,

samorządy klasowe

 M. Brzeska

A. Skórkiewicz

 M. Hrynkiewicz

 K. Langowska

 E. Napora

 B. Kędzierska

 J. Jankowska

 K. Prażmo

opiekunowie SU

wychowawcy

cały rok

cały rok

cały rok

 

 

Poczucie tożsamości narodowej

 

 

 1. Poznanie historii i tradycji naszego narodu, budzenie poczucia świadomości narodowej.
 2. Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych.
 3. Poznanie historii i odwiedzanie najbliższych miejsc tradycji i kultury narodowej.
 4. Rozbudzanie poczucia dumy narodowej.
 5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Ojczyznę.
 6. Hymn i barwy narodowe jako symbol dumy i jedności naszego państwa.
 7. Wykorzystanie w procesie wychowawczym treści ważniejszych rocznic wynikających z kalendarza, uroczystości i apeli szkolnych.

- zapoznanie z różnorodnością legend związanych z korzeniami państwowości polskiej

- zapoznanie z przedstawieniami związanymi z tradycją narodową

- poznanie osób będących autorytetami w naszym lokalnym środowisku

- wyjazdy i wyjścia poświęcone poznawaniu źródeł państwa polskiego (wycieczki krajoznawcze, turystyczne)

- zachęcanie do szukania pięknych zakątków naszego regionu

- obrzędy bożonarodzeniowe i noworoczne, wigilie klasowe, jasełka, karnawał, obrzędy wielkanocne

nauczyciele j. polskiego i historii

nauczyciele kształcenia zintegrowanego

wychowawcy klas

wszyscy nauczyciele

nauczyciele ujęci w planie apeli i uroczystości

gromady zuchowe

nauczyciele historii i przyrody, wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

Człowiek we współczesnym świecie

 

 

 1. Poznanie mechanizmów działania gospodarki wolnorynkowej.
 2. Kształtowanie umiejętności obrony własnych poglądów i wartości.
 3. Uwrażliwienie na zagrożenia dotyczące człowieka współczesnego.
 4. Pokazywanie roli filmu i teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich.
 5. Tolerancja w kontaktach z innym człowiekiem.
 6. Znajomość praw człowieka

-treści programowe na historii, języku polskim, przyrodzie

-dyskusje na lekcjach, w świetlicy, na zajęciach pozalekcyjnych

-zajęcia w bibliotece szkolnej, pracowniach informatycznych (korzystanie z Internetu)

-lekcje z wykorzystaniem prasy

-treści programowe języka polskiego i innych przedmiotów

-wspólne oglądanie filmów i sztuk teatralnych na lekcjach języka polskiego.

-wyjazdy do teatrów i do kina, muzeum.

nauczyciele

języka polskiego, nauczyciele pracujący w świetlicy i bibliotece, nauczyciele innych przedmiotów.

nauczyciele języka polskiego, wychowawcy

 B. Kropidlowski

wychowawcy opiekunowie SU

cały rok

 

 

Człowiek w kulturze europejskiej

 1. Poszukiwanie naszego miejsca w kulturze europejskiej, kształtowanie świadomości zmienności etapów i kolei życia ludzkiego.
 2. Uwrażliwienie na wartości ponadczasowe wobec postępu cywilizacyjnego i technicznego.
 3. Poznawanie różnorodności świata.

-nawiązywanie kontaktów z młodymi za granicą (np. korespondencja, wymiana, wyjazdy)

-zwiedzanie naszego kraju

-wykorzystanie środków audiowizualnych

-zapoznanie z filmami i przedstawieniami teatralnymi wielkich twórców europejskich.

 

wszyscy

nauczyciele

nauczyciele jęz. polskiego

cały rok

 

 

Człowiek i jego emocje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

 1. Kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia.
 2. Kształtowanie umiejętności akceptacji siebie, budzenie zainteresowania własną osobowością.
 3. Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości.
 4. Rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych, wyznaniowych, rasowych, światopoglądowych, niepełnosprawności.
 5. Wprowadzenie pojęcia „zachowanie asertywne”, rozpoznawanie obszarów własnej asertywności, radzenie sobie z odtrąceniem, zdobywanie umiejętności odmawiania, asertywne reagowanie na krytykę, inicjowanie kontaktów towarzyskich, asertywność- nie agresja.
 6. Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, doskonalenie umiejętności negocjacyjnych, eliminowanie zachowań agresywnych i stosowania przemocy w konfliktach rówieśniczych.
 7. Zapoznanie z mechanizmami warunkującymi właściwą koncentrację uwagi.
 8. Kształtowanie umiejętności racjonalnego rozwiązywania trudności w pracy nad sobą. Uzyskanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów.
 9. Akcentowanie zachowań i cech pozytywnych, promocja dobra,  zapobieganie złu.

-tematyka zajęć godzin do dyspozycji wychowawcy

-organizacja biwaków integracyjnych

-tematyka lekcji języka polskiego, historii, wiedzy o rodzinie

-lektura właściwej prasy młodzieżowej

-organizowanie warsztatów

i spotkań z psychologiem

-współpraca z PPP,

Komendą Policji

wszyscy nauczyciele pedagog             

T. Cenacewicz

pedagog

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

 

Wychowanie estetyczne

 

 

 1. Kształtowanie „dobrego smaku” i wrażliwości na piękno.
 2. Kształtowanie postaw twórczych i promowanie dorobku uczniów.
 3. Kształcenie poczucia wartości i znaczenia najbliższego dziedzictwa kulturowego.

-estetyka ubioru, sal lekcyjnych, pomieszczeń szkolnych

-udział w konkursach i prezentacjach twórczości dziecięcej

-zwiedzanie wystaw organizowanych przez biblioteki, ekspozycji przygotowanych przez Dom Kultury

-poznanie twórczości czołowych malarzy woj. pomorskiego- zwiedzanie okresowych ekspozycji

 

wszyscy nauczyciele

nauczyciele plastyki, muzyki, techniki

nauczyciele plastyki

cały rok

okazjonalnie

 

 

Wychowanie zdrowotne i profilaktyka uzależnień

 1. Kształtowanie świadomości uczniów, rozszerzanie ich wiedzy na temat uzależnień (nikotynizm, alkoholizm, narkomania).
 2. Pokazywanie alternatywnych sposobów życia, umożliwianie realizacji interesujących form spędzania wolnego czasu.
 3. Otoczenie specjalnymi oddziaływaniami wychowawczo-terapeutycznymi młodzieży szczególnie zagrożonej niedostosowaniem społecznym, patologią.
 4. Uświadomienie niebezpieczeństw nałogów oraz szkodliwości środków. odurzających dla organizmu człowieka
 5. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Wdrażanie wśród dzieci nawyków higienicznych.
 7. Przekazanie rodzicom ogólnych wskazań profilaktycznych dotyczących grypy.
 8. Wyrabianie nawyków higienicznych w odniesieniu do własnego ciała, ubioru, środowiska, hartowanie organizmu.
 9. Rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej.
 10. Dbałość o prawidłową postawę ciała oraz świadome zapobieganie i przeciwdziałanie wadom postawy.

-pogadanki, rozmowy, filmy, konkursy

-warsztaty organizowane przez PPP

-zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

-rozmowy indywidualne z młodzieżą i rodzicami

-współpraca z Sądem Rodzinnym i PPP

-pogadanki „Wpływ alkoholu i nikotyny na organizm młodego człowieka”, „Narkomania- metody zapobiegania”

-rozmowy, pogadanki, modernizacja sprzętu, oświetlenia, wietrzenie pomieszczeń, odpowiednie warunki sanitarne

-spotkania z pielęgniarką, lekarzem, kosmetyczką

-rozmowy, pogadanki, pokaz praktycznego działania zapobiegającego rozprzestrzenianiu się grypy

-spotkania z rodzicami z udziałem lekarzy, pielęgniarek

-zajęcia gimnastyki korekcyjnej

-ćwiczenia ruchowe

w klasach I – III

-lekcje wychowania fizycznego w klasach IV – VI

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

pedagog szkolny,

pielęgniarka szkolna,

dyrekcja, wychowawcy,

pedagog szkolny

dyrekcja, wychowawcy, wszyscy nauczyciele i pracownicy

D. Bartoszewicz

 M. Pozorski

nauczyciele kształcenia zintegrowanego

nauczyciele wychowania fizycznego

cały rok

według potrzeb

według potrzeb

cały rok

cały rok

 

 

Budowanie

pozytywnego klimatu w szkole

 1. Prawidłowe relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.
 2. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, pracowników administracji.
 3. Organizacja imprez szkolnych.
 4. Kultywowanie tradycji szkoły.

-spotkania z rodzicami na zebraniach

-spotkania w ramach Rady Rodziców

-spotkania z uczniami w ramach SU

dyrekcja

wychowawcy

opiekunowie SU

cały rok

 

 

ZADANIA OPIEKUŃCZE

1

2

3

4

5

6

7

 

LP

 

ZADANIA

 

ŚRODKI REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNY

OSOBY WSPÓŁOD -

POWIEDZIALNE

 

TERMIN

 

UWAGI O

REALIZACJI

 

I

 

Profilaktyka dydaktyczno – wychowawcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka nad dziećmi w szkołach w związku z  migracją zarobkową rodziców.

 

 1. Rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktycznego poprzez:
 • bserwacje,
 • wywiad środowiskowy,
 • tworzenie zespołów wyrównawczych,
 • indywidualna pomoc nauczyciela,
 • pomoc koleżeńska organizowana przez uczniów,
 • comiesięczną analizę wyników w nauce,
 • kierowanie ucznia na badania od PPP,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
 • prowadzenie zajęć terapii dyslektycznej.
 1. Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej poprzez:
 • wykazanie życzliwości, wyrozumiałości, troskliwości przez nauczyciela wobec uczniów, którym brakuje codziennego kontaktu z rodzicem.Umożliwienie uczniom wykonywania pracy domowej w świetlicy szkolnej i uzyskania pomocy nauczyciela w razie zaistniałej potrzeby.
 1. Stworzenie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości korzystania z różnych form zajęć pozalekcyjnych.
 2. Stworzenie warunków do wyładowania psychoruchowego, uprawianie sportu, wycieczki, działalność w zespole zainteresowań.
 3. Realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej.

wychowawca klasy, pedagog,

 nauczyciele świetlicy, nauczyciele biblioteki,

 logopeda szkolny

wychowawcy klas

nauczyciele

pedagog szkolny

wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotu

 M. Pozorski

 D. Bartoszewicz

zastępca dyrektora

zastępca dyrektora

zastępca dyrektora

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

 

 

II

 

Zapoznanie młodzieży z normami prawa

 1. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w grupach rówieśniczych:
 • pogadanki, prelekcje prowadzone przez przedstawicieli PPP, Sądu dla Nieletnich, Policji,
 • na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy.

wychowawcy klas

zastępca dyrektora

cały rok

 

 

III

 

Pomoc materialna

 

 1. 1.Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin wielodzietnych, alkoholowych, zdemoralizowanych, mających

      szczególne trudności materialne:

 • bezpłatne i częściowo odpłatne obiady,
 • przeprowadzenie prawidłowego naboru do świetlicy,
 • wyprawka dla pierwszaka,
 • zaopatrzenie się w podstawowe pomoce szkolne,
 • zbiórka odzieży i obuwia.

wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy, pedagog

pedagog, wychowawcy, nauczyciele świetlicy, komisja ds. pomocy materialnej

pedagog

wychowawcy klas

wicedyrektor

TPD

MOPS

wicedyrektor

cały rok

 

 

IV

 

Troska o sprawność fizyczną ucznia

 1. Racjonalne kierowanie wysiłkiem i odpoczynkiem uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, organizowanie ćwiczeń śródlekcyjnych:
 • Rozpowszechnianie zdrowego stylu życia (gabloty, plansze, tablice),
 • kontynuowanie zajęć pozalekcyjnych z kultury

fizycznej SKS,

 • uczestnictwo w szkolnych rozgrywkach sportowych,
 • rganizowanie masowych imprez sportowych,
 • rganizowanie międzyszkolnych

       „turniejów gier i zabaw”,

 • rganizowanie Dnia Sportu Szkolnego,
 • propagowanie znaczenia zdrowotnego ćwiczeń śródlekcyjnych,
 • zorganizowanie wycieczek i biwaków,
 • zorganizowanie kursu na kartę rowerową,
 • realizacja autorskich programów o tematyce sportowej.

nauczyciele przedmiotu

nauczyciele WF

nauczyciele WF

nauczyciele WF

nauczyciele WF

nauczyciele WF

nauczyciele nauczania specjalnego

nauczyciele WF

nauczyciele kształcenia zintegrowanego

wychowawcy klas

wychowawca klasy

nauczyciel techniki

nauczyciele WF

nauczyciele WF

dyrektor

wychowawca

dyrektor

dyrektor

cały rok

zgodnie z

kalendarzem imprez

ferie zimowe

Dzień Dziecka

czerwiec

maj

 

 

V

 

Troska o zdrowie uczniów

 1. Przestrzeganie zasad higieny pracy uczniów przy ustalaniu tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. Badania bilansowe uczniów:
 • propagowanie wychowania zdrowotnego na ekspozycjach

w klasie i na korytarzu,

 • dostosowanie wysokości ławek, krzeseł do wzrostu dzieci.
 1. Opieka zdrowotna i stomatologiczna dzieci
 • grupowa profilaktyka zapobiegania próchnicy zębów.
 1. Przeciwdziałanie nałogom i

     uzależnieniom poprzez:

 • pracę uświadamiającą na godz. do dyspozycji wychowawcy klasy,
 • pogadanki pielęgniarki, pedagoga.
 1. Eliminowanie przyczyn nieszczęśliwych wypadków poprzez:
 • sumienne pełnienie dyżurów przez nauczycieli według ustalonego harmonogramu,
 • przeprowadzanie w klasach pogadanek na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życia codziennego

(włączając niewybuchy

i niewypały, podniesiony stan wody w rzece w pobliżu szkoły),

 • przeprowadzanie społecznego przeglądu warunków nauki i

pracy,

 • dbałość o stan sanitarny szkoły.

wicedyrektor

lekarz, pielęgniarka, stomatolog

wychowawca klasy

dyrektor

pediatra, stomatolog

pielęgniarka

wychowawca  klasy

pielęgniarka, pedagog,

nauczyciele

wychowawca klasy

SIP

dyrektor

dyrektor

wicedyrektor

pielęgniarka

wicedyrektor

wicedyrektor

pielęgniarka

cały rok

cały rok

cały rok

X - IV

 

 

VI

 

Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzenia obniżenia wieku obowiązku szkolnego

1. Zapewnienie bazy lokalowej:

 • meble i zasady ergonomii w świetlicy,
 • pomoce naukowe,
 • zatrudnienie kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

dyrektor

wicedyrektor

   

 

VII

 

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

 1. Utrzymanie dotychczasowych form współpracy z rodzicami:
 • rozmowy indywidualne,
 • wywiadówki,
 • korespondencja poprzez zeszyty, dzienniczki ucznia, pisma wysłane poprzez kancelarię,
 • konsultacje z rodzicami.
 1. Wybór trójek klasowych rodziców i Rady Rodziców, ustalenie form, metod i zakresu działania (podziękowania dla odchodzących członków Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej, wybór nowych rodziców).
 2. Udział członków RR w wypracowaniu głównych kierunków pracy szkoły, podziale i przeznaczeniu środków finansowych, udzielaniu pomocy finansowej uczniom, przyjęciu do świetlicy, inspirowanie i kierowanie pomocy szkole ze strony rodziców, firm,

przedsiębiorstw i instytucji.

 1. Współuczestnictwo rodziców w pracy pozalekcyjnej szkoły jako inicjatorów i współgospodarzy.
 2. Pomoc rodziców w organizowaniu i polepszaniu warunków pracy szkoły (sadzenie drzewek, malowanie pomieszczeń, wykonywanie drobnych prac elektrycznych, ślusarskich). 
 3. Współpraca szkoły z różnymi organizacjami na terenie gminy, powiatu i województwa.
 4. Pozyskiwanie instytucji społecznych, firm i przedsiębiorstw oraz rodziców w finansowaniu potrzeb szkoły.

nauczyciele

wychowawcy klas

wychowawca klasy

Rada Rodziców

wychowawca klasy

 rodzice

rodzice

dyrektor

dyrektor

nauczyciele

zespół do spraw zdobywania środków na poprawę funkcjonowania szkoły

dyrektor

wicedyrektor

dyrektor

wicedyrektor

dyrektor

nauczyciele

dyrektor

SU

dyrektor

cały rok

X 2014

 V – VI 2015

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

 

 

VIII

 

Współpraca z kościołem w zakresie  kształcenia i wychowania

 1. Przestrzeganie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi.
 2. Stwarzanie w szkole atmosfery tolerancji  wśród uczniów

i rodziców, eliminowanie wszelkich przejawów dyskryminacji religijnej. 

 1. Pomoc w organizowaniu rekolekcji wielkopostnych.
 2. Organizowanie wystaw i dbałość o estetykę świątyni.
 3. Udział grup zuchowych i pocztu sztandarowego w świętach

      narodowych i kościelnych.

 1. Udział w corocznych wyjazdach dzieci pierwszokomunijnych do Gietrzwałdu.

wychowawca klasy

nauczyciele

pedagog

nauczyciele religii

wychowawcy

nauczyciele kształcenia zintegrowanego

nauczyciele plastyki, techniki, SU,

E. Napora,

A. Petrykowska

wychowawcy kl. II

katecheci

dyrektor

wicedyrektor

wicedyrektor

dyrektor

wicedyrektor

wicedyrektor

cały rok

V – VI 2015

 

 

IX

 

Bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Organizowanie pogadanek, kursów i spotkań mających na celu bezpieczeństwo dziecka:
 • zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego,
 • wdrażanie do programu przepisów i zagadnień z wychowania komunikacyjnego,
 • spotkanie młodzieży z przedstawicielami Policji,
 • egzamin na kartę rowerową,
 • udział w turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego,
 • zaznajomienie się z zasadami bezpieczeństwa pożarowego, przestrzeganie przepisów

ochrony przeciwpożarowej.

wychowawca klasy

nauczyciele świetlicy

wychowawcy

nauczyciel techniki

nauczyciele nauczania zintegrowanego

wychowawca klasy

D. Cieciora

nauczyciel WF

wychowawcy

wicedyrektor

wicedyrektor

wicedyrektor

cały rok

 

 

X

 

Bezpieczeństwo dziecka w szkole

 • dyżury nauczycieli i pracowników obsługi na korytarzach i terenie szkoły
 • zapoznanie uczniów z regulaminami szkolnymi
 • wykorzystanie zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły

nauczyciele dyżurni zgodnie z grafikiem

wychowawcy klas

nauczyciele

B. Zasowska

M. Golińska

dyrektor

wicedyrektor

dyrektor

wicedyrektor

dyrektor

wicedyrektor

cały rok

cały rok

cały rok

zgodnie z instrukcją w dokumentacji szkolnej

 

XI

 

Integracja uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej

 • realizowanie projektów dydaktycznych, zajęć grupowych, imprez kulturalnych z udziałem uczniów niepełnosprawnych
 • organizowanie w dostosowanych warunkach zajęć angażujących zarówno uczniów niepełnosprawnych i ich kolegów z grup rówieśniczych
 • wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych w pełnej integracji z zespołem klasowym.

wychowawca klasy

nauczyciele

pedagog

dyrektor

wicedyrektor

cały rok

 

 

OPIEKA ZDROWOTNA

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM PRACY PIELĘGNIARKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Zadania związane z opieką nad uczniami poszczególnych klas

rok szkolny 2014/2015

MIESIĄC

ZADANIE

UWAGI

WRZESIEŃ

Organizacja pracy – zakładanie list klasowych, uzupełnianie kart szczepień i kart zdrowia ucznia, zaopatrzenie szkoły w apteczki pierwszej pomocy.

Identyfikacja nowych problemów zdrowotnych, szkolnych i społecznych.

Kwalifikacja do WF

Kontrola higieny organizacji nauczania.

Edukacja zdrowotna – zasady prawidłowego odżywiania (ucz. kl. I - III)

Zapobieganie chorobom zakaźnym; szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce

Sprawozdanie ze szczepień – kwartalne.

Przy współpracy pedagoga
i pielęgniarek środowiskowych

Wspólnie z dyrektorem szkoły

Przy współpracy dyrektora szkoły
i wychowawców

PAŹDZIERNIK

Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad wzroku – badanie ostrości wzroku i w kierunku wykrywania zaburzeń rozwoju somatycznego – pomiar wysokości i masy ciała uczniów kl. I (bez bilansu zdrowia).

Rozmowy indywidualne z uczniami kl. I – higiena osobista, higiena wzroku, drugie śniadanie.

I – grupowa profilaktyka zapobiegania próchnicy zębów, uczniowie kl. I – VI.

Edukacja zdrowotna – „Biały uśmiech zdrowe zęby”, pogadanki, pokaz mycia zębów, filmy video, ulotki, szczoteczki i pasta do zębów – wszystkie klasy II.

Kontrola stanu sanitarno – hig. i bez. obiektów szkolnych.

Przy współpracy wychowawców klas

Wspólnie z dyrekcją szkoły wychowawcami klas

Materiały oświatowe przekazane przez Powiatową Stację Sanit. – Epid.

LISTOPAD

Kontrola higieny organizacji nauczania

19 listopada – „Ja nie palę – zdrowy styl życia”, wystawa plakatów, ulotki.

Edukacja zdrowotna – „Nałogi szkodliwe dla zdrowia – alkoholizm, lekomania, narkomania, palenie tytoniu” wykorzystanie metod aktywnych, uczniowie kl. V  
i VI.

Wspólnie z dyrektorem szkoły

 

II– grupowa profilaktyka zapobiegania próchnicy zębów, uczniowie kl. I – VI
z wychowawcami klas.

Sprawozdanie ze szczepień kwartalne i roczne oraz rozliczenie zużycia szczepionki.

 

GRUDZIEŃ

Identyfikacja nowych problemów zdrowotnych

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS: wystawa plakatu, ulotki.

Edukacja zdrowotna, – „Czym jest tolerancja w stosunku do chorych na AIDS?”, kl. VI

1 – 10 grudnia – Dni walki z gruźlicą i chorobami płuc”, wystawa plakatu, ulotki.

Edukacja zdrowotna – „Jak zapobiegać gruźlicy i chorobom płuc – odżywianie, wypoczynek, szczepienia ochronne”, ucz. kl. IV – VI, pogadanki.

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, ucz. kl. III – VI

Sprawozdanie kwartalne i roczne ze szczepień.

Przy współpracy pielęgniarek pediatrycznych i środowiskowo - rodzinnych

STYCZEŃ

Analiza absencji szkolnej i na zajęciach W – F

Ocena stanu zdrowia uczniów i warunków nauczania w szkole.

Testy przesiewowe do bilansu stanu zdrowia 10–latków: pomiar masy ciała i wzrostu, ostrości wzroku, widzenia barwy, test do wykrywania skoliozy.

Zebranie informacji pisemnych od wychowawców ucz. kl. III

Rozmowy indywidualne z uczniami klas III; higiena osobista, higiena wzroku, racjonalne odżywianie

III – grupowa profilaktyka zapobiegania próchnicy zębów.

Edukacja zdrowotna rodziców uczniów kl. III „Rola rodziców we wczesnym wykrywaniu i korekcji zaburzeń w zdrowiu i rozwoju dziecka 10 – letniego.

Przy współpracy wychowawców klas i nauczycieli W – F

Przy współpracy wychowawców klas

Przy współpracy wychowawców klas

LUTY

Kontrola stanu sanitarno – hig. i bez. obiektów szkolnych.

Organizacja badania bilansowego ucz kl. III

Organizacja szczepień ochronnych przeciw błonicy i tężcowi, ucz. kl. VI (2002)

Edukacja zdrowotna – „Drugie śniadanie w szkole – racjonalne żywienie” – wystawa plakatu, ulotki

„Pomoc w nagłych wypadkach” – pogadanka z pokazem udzielenia pomocy przy złamaniach i krwotokach, ucz. kl. VI

Wspólnie z dyrektorem szkoły

Przy współpracy wychowawców klas

MARZEC

IV – grupowa profilaktyka zapobiegania próchnicy zębów.

Identyfikacja nowych problemów społecznych

Kontrola higieny organizacji nauczania

Organizacja bilansu zdrowia ucz. kl. III

Testy przesiewowe ucz. kl. V – w kierunku wykrywania zaburzeń rozwoju somatycznego, skoliozy i nadmiernej kifozy

Rozmowy indywidualne z ucz. kl. V – racjonalne żywienie, aktywność fizyczna

a wady postawy.

Edukacja zdrowotna – 30 marca Światowy Dzień Inwalidy, wystawa plakatu, ulotki.

Szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce.

Sprawozdanie kwartalne ze szczepień.

Przy współpracy pedagoga i pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych

Wspólnie z dyrektorem szkoły

Przy współpracy rodziców, lekarzy, wychowawców

KWIECIEŃ

Identyfikacja nowych problemów szkolnych

„Miesiąc Kultury Zdrowotnej” – wystawa plakatu, ulotki

Konkurs plastyczny dla ucz. VI – „Wolny Wybór to – Zdrowy Styl Życia”

V – grupowa profilaktyka zapobiegania próchnicy zębów.

Organizacja szczepień ochronnych przeciw odrze, śwince i różyczce, uczniowie urodzeni 2006r.

Przy współpracy pedagoga

Wspólnie z dyrekcją szkoły wychowawcami klas

Przy współpracy wychowawców klas

MAJ

Tydzień PCK - wystawa plakatu, ulotki

Edukacja zdrowotna – „I – sza pomoc w przypadku skaleczeń i oparzeń”,

ucz. kl. V

Współpraca z wychowawcami klas w edukacji zdrowotnej i higieny okresu dojrzewania

Uzupełnienie szczepień ochronnych nie wykonanych z powodu choroby uczniów.

VI – grupowa profilaktyka zapobiegania próchnicy zębów.

Rozmowy indywidualne z ucz. kl. I i II – higiena osobista.

Przy współpracy wychowawców klas

CZERWIEC

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka – „Aktywność fizyczna przez cały rok”, zawody sportowe, gry i zabawy

Analiza absencji szkolnej i na zajęciach W – F

Ocena stanu zdrowia uczniów w warunkach nauczania w szkole.

Edukacja zdrowotna – „Twój Wybór – nałogi szkodliwe dla zdrowia”, ucz. kl. VI

Sprawozdanie kwartalne ze szczepień.

Przy współpracy wychowawców klas

Przy współpracy wychowawców klas i nauczycieli W – F

Przy współpracy wychowawców klas

Praca pielęgniarki w godz. 7.00 – 14.35; poniedziałek, środa, piątek

ZARZĄDZANIE

1

2

3

4

5

 

LP

 

 

ZADANIA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

OSOBA WSPÓŁODPO

WIEDZIALNA

 

TERMIN

 

1

 

Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym

 • aktualizacja prawa wewnątrzszkolnego pod kątem  zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacją
 • zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego
 • tworzenie spójnych programów i ich monitorowanie
 • praca w zespołach zadaniowych
 • sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna i wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju szkoły)
 • monitorowanie obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, prawidłowości organizacji zajęć rewalidacyjnych oraz wdrażania podstawy programowej.

S. Erber

S. Erber

S. Erber

S. Erber

nauczyciele biblioteki

E. Czaplińska

E. Czaplińska

E. Czaplińska

liderzy zespołów

E. Czaplińska

liderzy zespołów

cały rok

cały rok

cały rok

 

2

Zapewnienie rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

S. Erber

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

3

Stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli.

S. Erber

E. Czaplińska

cały rok

 

4

Skompletowanie arkuszy ocen z roku szkolnego 2013/2014.

E. Czaplińska

M. Domagała

X

 

5

Przeprowadzenie zapisu uczniowskiego do kl. I.

E. Czaplińska

B. Zasowska

III, IV, V

 

6

Prowadzenie kancelarii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

S. Erber

 

cały rok

 

7

Zapotrzebowanie szkoły na druki, dzienniki.

E. Czaplińska

B. Zasowska

cały rok

 

8

Prowadzenie archiwum.

B. Zasowska

 

cały rok

 

9

Dokonanie odpisu zużytych środków dydaktycznych i sprzętu.

nauczyciele przedmiotu

B. Zasowska

cały rok

 

10

Prawidłowe prowadzenie księgi uczniów.

B. Zasowska

 

cały rok

 

11

Sporządzanie sprawozdań GUS

J. Pypczyńska

 

cały rok

 

12

Zapotrzebowanie szkoły w środki czystości i inne  potrzebne przedmioty.

B. Zasowska

 

cały rok

 

13

Systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe w ramach wypracowanych środków.

S. Erber

nauczyciele przedmiotu

cały rok

 

14

Zieleń wokół szkoły – prace pielęgnacyjne.

Przeprowadzanie drobnych remontów wynikających ze zniszczenia obiektu szkolnego oraz terenu przyszkolnego.

S. Erber

nauczyciele przyrody

wychowawcy klas VI

konserwatorzy

sprzątaczki

cały rok

 

15

Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły.

S. Erber

E. Czaplińska

cały rok

 

16

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.

S. Erber

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WYKAZ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

 Agnieszka Górna

Opiekun Samorządu Uczniowskiego kl. IV – VI

 

Aleksandra Nowakowska

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego kl. I – III

 

Wanda Kołodziej

Szkolna Kasa Oszczędnościowa

A. Nowakowska

Ewa Ludwiczewska

T. Cenacewicz

Aktyw świetlicowy

 

Grażyna Kamieniarz

Magdalena Kwiatkowska

Aktyw biblioteczny

 

Danuta Bartoszewicz, Wanda Kołodziej

Mariola Hrynkiewicz, B. Kędzierska

Komisja socjalna

 

Barbara Kropidlowski, Ewa Napora,

Anna Nowakowska, Małgorzata Koziara,
Ewa Albrewczyńska – Malek

Komisja zdrowotna

 

Danuta Cieciora

Obsługa informatyczna szkoły

 

Mariola Hrynkiewicz

Księga sukcesów nauczycieli i uczniów

 

Zofia Bukowska

Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim

 

Barbara Kropidlowski

Społeczny organizator do spraw kulturalnych

 

Zygmunt Tonkowicz

Strona internetowa szkoły

 

Mariola Lewandowska

Ryszard Świder

Koordynator do spraw pierwszej pomocy w kl. I – III

Koordynator do spraw pierwszej pomocy w kl. IV – VI

 

Elżbieta Charmułowicz

Koordynator do pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z dysleksją

 

Magdalena Więckowska

 

Artykuły do gazety „Informator Dzierzgoński”

E. Wesołowska

Grażyna Kamieniarz

Magdalena Kwiatkowska

Kronika szkoły

 

Joanna Matysiak

 

Protokoły z Rady Pedagogicznej

 

Teresa Cenacewicz

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

A. Petrykowska

Opiekun pocztu sztandarowego

 

 

 

 

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

  ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

ROK SZKOLNY 2014/2015

I. ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY INTEGRACJĘ I NAUCZANIE DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Lider: Karolina Langowska

Członkowie: Jolanta Jankowska                                        Lidia Laskowska

                      Bożenna Kędzierska                                      Joanna Matysiak

                      Katarzyna Prażmo                                        Aleksandra Nowakowska

                      Anna Kacprzak                                                 Mariola Hrynkiewicz                                                                                                       

                      Anna Skórkiewicz                                        Ewa Napora

                      Magdalena Więckowska                                   Maria Brzeska

                      Danuta Cieciora                                                Danuta Bartoszewicz

                      Justyna Rybicka                                                Teresa Bloch

                       Agnieszka Górna                                               Ewa Albrewczyńska - Malek

II. ZESPÓŁ HUMANISTYCZNY

Lider: Alicja Petrykowska

Członkowie:    Magdalena Niechciał – Wodnicka

                      Anetta Górska – Kowal                                Magdalena Więckowska

                      Mieczysława Płączyńska                               Agnieszka Zawistowska

                      Elżbieta Charmułowicz

                      Joanna Matysiak                                          

III. ZESPÓŁ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY

Lider: Anna Błaszczyk

Członkowie: Danuta Cieciora                                           

                      Elżbieta Czaplińska                                      Ewelina Waszczyszyn

                      Aleksandra Nowakowska                             Zygmunt Tonkowicz

                      Wanda Kołodziej                                          Ryszard Świder

                      Mirosław Pozorski                                            Regina Pozorska                                              

                       

IV. ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO

Lider: Danuta Bartoszewicz

Członkowie: Zofia Bukowska                                            Teresa Bloch

                      Mariola Hrynkiewicz                                    Maria Brzeska

                      Jolanta Jankowska                                        Katarzyna Prażmo

                      Anna Kacprzak                                             Barbara Kropidlowski

                      Małgorzata Koziara                                      Anna Skórkiewicz

                      Ewa Napora                                                  Bożenna Kędzierska

                      Aleksandra Nowakowska                             Mariola Lewandowska

V. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lider: Anetta Górska – Kowal

Członkowie:    Alicja Petrykowska

                           Magdalena Niechciał – Wodnicka

                       

VI. KOMISJA DO SPRAW POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM

Lider: Teresa Cenacewicz

Członkowie: Danuta Jarzembowska                                      Anetta Górska – Kowal

                      Aleksandra Nowakowska

VII. WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Lider: Magdalena Niechciał – Wodnicka

 

 

VIII. ZESPÓŁ DO SPRAW HIGIENY PRACY UMYSŁOWEJ UCZNIÓW

Lider: Wanda Kołodziej

Członkowie: Elżbieta Czaplińska                                        Danuta Bartoszewicz

                      Anna Błaszczyk                                             Ewelina Waszczyszyn

 

IX. ZESPÓŁ DO SPRAW PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH PO KLASIE SZÓSTEJ

Lider: Ewelina Waszczyszyn

                     

X. ZESPÓŁ DO SPRAW EWALUACJI

Lider: Anna Błaszczyk

 

XI. ZESPÓŁ DO SPRAW NOWELIZACJI STATUTU SZKOŁY I WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

Przewodniczący: Elżbieta Czaplińska

Członkowie: Mariola Hrynkiewicz                                

                      Wanda Kołodziej

XII. ZESPÓŁ ZINDYWIDUALIZOWANEJ PRACY Z UCZNIEM

Przewodnicząca : Teresa Cenacewicz

Członkowie: liderzy zespołów przedmiotowych

nauczyciele nauczania zintegrowanego

nauczyciele kl. IV – VI

zaproszeni rodzice

                     

                     

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

ROK SZKOLNY 2014/2015

          


1

2

3

4

Lp.

Data

Tematyka

Odpowiedzialni

1.

sierpień

 1. Organizacja roku szkolnego 2014/2015.
 2. Zmiany w prawie oświatowym i ich zapisy w dokumentach szkolnych.

dyrektor

S. Erber

2.

wrzesień

 1. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, programów i planów pracy.
 2. Organizacja ewaluacji zewnętrznej.
 3. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego.
 4. Szkolenie Rady Pedagogicznej.

dyrektor

konsultant CEN

3.

październik/listopad

 1. Opinia Rady Pedagogicznej dotycząca nagród dyrektora.
 2. Szkolenie Rady Pedagogicznej.
 3. Analiza stanu bezpieczeństwa w szkole.

dyrektor

konsultant W-MODN

4.

styczeń

 1. Klasyfikacja uczniów.
 2. Analiza niepowodzeń szkolnych.
 3. Analiza wypadków w szkole – wnioski.
 4. Szkolenie Rady Pedagogicznej.

dyrektor

konsultant W-MODN

5.

 

luty/marzec

 1. Szkolenie Rady Pedagogicznej.

konsultant CEN

6.

kwiecień

 1. Szkolny Zestaw Programów.
 2. Szkolny Zestaw Podręczników
 3. Przydział czynności na rok szkolny 2015/2016.
 4. Szkolenie Rady Pedagogicznej.

dyrektor

konsultant CEN

8.

maj

 1. Szkolenie Rady Pedagogicznej.
 2. Analiza niepowodzeń szkolnych.
 3. Analiza stanu bezpieczeństwa.
 4. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I – III.

konsultant W-MODN

dyrektor

9.

czerwiec

 1. Klasyfikacja i promocja uczniów za rok szkolny 2014/2015.
 2. Sprawozdania nauczycieli.
 3. Sprawozdanie dyrektora z pracy.

dyrektor

nauczyciele

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

ROK SZKOLNY 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

ROK SZKOLNY 2014/2015

MIESIĄC

ORGANIZATOR

NAZWA IMPREZY

DO KOGO JEST ONA SKIEROWANA

IX

 1. Wychowawcy i uczniowie kl. II
 2. R. Pozorska
 3. Nauczyciele w – f
 4. T. Cenacewicz
 5. Wychowawcy świetlicy
 1. SU A. Górna
 1. SU A. Górna
 1. Rozpoczęcie roku szkolnego
 2. „Sprzątanie Świata”
 3. Szkolna Liga Piłki Nożnej
 4. Zbiórka przyborów szkolnych
 5. Wybory najsympatyczniejszego chłopca świetlicy
 6. Wybory najsympatyczniejszego chłopca szkoły
 7. Zbiórka przyborów szkolnych

Społeczność szkolna

Kl. IV – VI

Kl. IV – VI

Kl. I – VI

Kl. I – VI

Kl. I – VI

Kl. I – VI

X

 1. Wychowawcy kl. I
 2. L. Laskowska
 3. Nauczyciele w – f
 1. Wychowawcy kl. V
 2. W. Kołodziej, A. Błaszczyk,  A. Górna
 3. Nauczyciele poloniści
 4. D. Bartoszewicz, M. Koziara, A. Kacprzak
 5. Wychowawcy świetlicy
 1. Pasowanie na Ucznia
 2. Obchody Dnia Papieskiego
 3. Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych
 4. Dzień Edukacji Narodowej
 5. Mistrzostwa klas IV w tabliczce mnożenia
 6. Konkurs ortograficzny
 7. Stypendiada wczesnoszkolna
 8. DEN – wesoły portret pracownika szkoły

Kl. I 

Kl. I – VI

Kl. IV – VI

Społeczność szkolna

KL. IV

Kl. IV– VI

KL. III i II

Kl. I – VI

XI

 1. Nauczyciele matematyki
 2. Nauczyciele w – f
 3. SU A. Górna
 4. A. Zawistowska, A. Górna
 1. Wychowawcy świetlicy
 1. R. Pozorska
 2. R. Pozorska
 1. Nauczyciele j. polskiego
 1. Kuratoryjny konkurs matematyczny
 2. Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym
 3. Zabawa andrzejkowa
 4. „Polska to nasza Ojczyzna” – apel z okazji Święta Niepodległości
 5. Dzień Pluszowego Misia – rozpoczęcie konkursu Kulturomaniaka
 6. Udział w ogólnopolskim Mediteście
 7. Akcja charytatywna – pomagamy zwierzętom ze schroniska w ramach Miesiąca Dobroci dla Zwierząt
 8. Kuratoryjny konkurs j. polskiego

Kl. IV– VI 

Kl. IV – VI 

Kl. IV– VI

KL. I – VI

KL. I – VI

KL. V – VI

KL. I – VI

Kl. V – VI

XII

 1.  L. Laskowska
 2. Nauczyciele j. polskiego
 3. Wychowawcy świetlicy
 1. L. Laskowska
 2. K. Prażmo, D. Bartoszewicz, R. Świder,
  T. Bloch, K. Langowska
 3. D. Cieciora
 4. Nauczyciele w – f
 5. MSU A. Nowakowska
 6. SU A. Górna
 1. SU A. Górna
 1. D. Bartoszewicz, M. Koziara, wychowawcy kl. I – III
 2. R. Pozorska
 1. Jasełka
 2. Życzenia bożonarodzeniowe
 3. Kolorowa Loteria Fantowa – konkurs na najładniejszą choinkę i ozdobę świąteczną
 4. Konkurs na Szopkę Betlejemską
 5. Szkolny przegląd kolęd
 1. Kartki Bożonarodzeniowe
 2. Mistrzostwa Gminy w Unihokeju
 3. Mikołajki kl. I – III.
 4. Wigilia klas IV – VI. Teatr z Torunia „Grupa T”
 5. Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową
 6. Szopka Bożonarodzeniowa
 1. Wykonujemy stroiki świąteczne dla emerytów i rencistów naszej szkoły

Kl. I – VI

Kl. IV – VI

Kl. I – VI

Kl. IV – VI

Kl. I – III

Kl. IV –VI

Kl. IV –VI

Kl. I – III

Kl. IV –VI

Kl. IV –VI

Kl. I – III

Kl. IV – VI

I

 1. MSU, wych.  kl. I – III
 2. SU A. Górna
 3. L. Laskowska
 4. Nauczyciele w – f
 1. Wychowawcy świetlicy
 1. Bal karnawałowy
 2. Zabawa karnawałowa
 3. XVII Diecezjalny Konkurs Religijny
 4. Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej
 5. Dzień Babci i Dziadka – portrety i kukły

Kl. I – III

Kl. IV – VI

Kl. IV – VI

Uczniowie, którzy

wygrali etap szkolny

Kl. I - IV

II

 1. Nauczyciele w – f
 1. Wychowawcy świetlicy, T. Cenacewicz
 2. SU A. Górna
 1. D. Bartoszewicz, M. Płączyńska M. Koziara, M. Hrynkiewicz
 2. Nauczyciele poloniści
 3.   D. Bartoszewicz
 1. SU A. Górna
 1. Mistrzostwa Gminny w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt
 2. Walentynki – poczta walentynkowa
 3. Konkurs na najzabawniejszą kartkę walentynkową
 4. Konkurs ortograficzny
 1. Szkolny Konkurs Mitologiczny
 2. Konkurs plastyczny „Pomagamy zwierzynie”
 3. Wyjazd na lodowisko do Malborka

Kl. IV – VI

Kl. I – VI

Kl. IV – VI

Kl. II – III

Kl. V

Kl. I – III

Kl. IV – VI

III

 1.   Nauczyciele matematyki
 1.   SU A. Górna
 1.   R. Pozorska
 2.   Wychowawcy świetlicy
 3.   Nauczyciele w – f
 4.    M. Brzeska, M. Lewandowska,
  A. Nowakowska, Z. Bukowska, K. Langowska, T. Bloch
 5.   K. Prażmo, B. Kropidlowski, Z. Bukowska
 1.   Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”
 2.   Przedstawienie z okazji Pierwszego Dnia            Wiosny
 3.   Światowy Dzień Wody
 4.   Dzień wiosny – ekologiczna marzanna
 5.   Mistrzostwa Gminy Dwóch Ogni
 6.    Dzień Wiosny
 7.   Konkurs matematyczny „Matematyka na         wesoło”

Kl. II – VI

Kl. IV – VI

Kl. IV – VI

Kl. I – IV

Kl. IV –VI

Kl. I – III

Kl. I – III

IV

 1. R. Pozorska
 1. Nauczyciele w – f
 2. D. Cieciora
 3. L. Laskowska
 4. A. Nowakowska
 5. Nauczyciele matematyki
 1. Wychowawcy świetlicy
 1. Światowy Dzień Ziemi – udział w ogólnopolskim ekoteście
 2. Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym
 3. Kartki wielkanocne
 4. Konkurs Jan Paweł II
 5. Zdrowie – warzywa i owoce w szkole.
 6. Konkurs matematyczny „Rebusy matematyczne”
 7. Święto służby zdrowia – spotkanie z pielęgniarką. Dzień książki „Czytamy i uczymy się”

Kl. III – VI

Kl. IV – VI

Kl. IV – VI

Kl. IV – VI

KL. I – III

Kl. IV – VI

Kl. I – VI

V

 1.   Nauczyciele j. polskiego
 1.   D. Cieciora, nauczyciele w – f
 1.   Nauczyciele w – f
 2.   Nauczyciele matematyki
 1.   E. Napora, M. Hrynkiewicz
 2.   Wychowawcy świetlicy
 3.  B. Kędzierska, G. Kamieniarz, J. Jankowska, T. Bloch, K. Langowska
 1. Szkolny Konkurs Recytatorski (eliminacje do P. K. R. „Złote usta”
 2. Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 3. Mistrzostwa Gminy Piłkarskich Piątek
 4. Konkurs na najciekawszą grę matematyczną
 5. Konkurs „Baśnie Andersena”
 6. Dzień Matki i Dzień Rodzin – laurki
 7. II Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej

Kl. IV – VI

Kl. IV

 Kl. IV – VI

Kl. IV – VI

Kl. II – III

Kl. I – VI

Kl. I – III

VI

 1.   Wychowawcy świetlicy
 1.    E. Napora, M. Hrynkiewicz
 2.   Nauczyciele w – f
 1. Wychowawcy klas VI
 2. Wychowawcy klas III
 3. Wychowawcy klas IV
 1.    Konkurs plastyczny „Mój pomysł na   wakacje”
 2.    Dzień sportu
 3.    Mistrzostwa Gminy Czwórboju Lekkoatletycznym
 4. Zakończenie roku szkolnego klas VI
 5. Zakończenie roku szkolnego klas I – III
 6. Zakończenie roku szkolnego klas IV – V

Kl. I – III

Kl. I – VI

Kl. I – III

Kl. IV – VI

KL. VI

Kl. I – III

Kl. IV – V

Całoroczna dekoracja tablicy w holu głównym -  Małgorzata Koziara, Danuta Bartoszewicz

Całoroczne koncerty muzyczne „Spotkanie z muzyką”- Ewa Napora

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

ROK SZKOLNY 2014/2015

ZAJĘCIA DODATKOWE

Realizacja godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2  Karta Nauczyciela

ROK SZKOLNY 2014/2015

L.P.

ZAJĘCIA DODATKOWE

SALA

DZIEŃ

 

NR GODZ. LEKCYJNEJ

NAUCZYCIEL

PROWADZĄCY

 

 

1.

Szkolna Liga Halowej Piłki Nożnej

sala gimnastyczna

 

czwartek

7

8

Z. Tonkowicz

M. Pozorski

 

 

2.

Zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające edukację

Kółko origami

 

sala 28

sala 28

czwartek

środa

5

5

B. Kędzierska

G. Kamieniarz

 

 

3.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia ogólnorozwojowe – gry i zabawy

sala 60

  sala 23 + teren

 

piątek

sobota oraz popołudnie

5

(wg karty wycieczki)

K. Prażmo

 

 

4.

Kółko matematyczne kl. I b

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

sala 60 

sala 60 

wtorek

piątek

6

6

M. Brzeska

 

 

5.

 

Koło przyrodnicze kl. IV c

kl.. VI a

sala 44

środa

poniedziałek

6

7

R. Pozorska

 

 

6.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze II a

 

sala 25

środa

6

7

A. Kacprzak

 

 

7.

 

Koło religijne

sala 55

wtorek

7

8

L. Laskowska

 

 

8.

 

Dodatkowe zajęcia z matematyki kl. V d

Zajęcia usprawniające z matematyki

 

sala 36

sala 34

poniedziałek

1

8

E. Waszczyszyn

 

 

9.

 

 Zajęcia wspomagające kl. III c

sala 22

piątek

5

6

M. Kwiatkowska

 

 

10.

 

Zajęcia świetlicowe

świetlica

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

2

7

A. Nowakowska

 

 

11.

 

Zajęcia wspomagające dla kl. III c

sala 22

piątek

5

6

D. Bartoszewicz

 

 

12.

 

Koło religijne „Dzieci Maryi”

sala 60

 czwartek

6

7

J. Rybicka

 

 

13.

 

Koło polonistyczne – historyczne

 

sala 39

wtorek

5

7

A. Zawistowska

 

 

14.

 

Koło języka polskiego

sala 39

wtorek

7

8

M. Więckowska

 

 

15.

 

Zajęcia wspomagające

sala 60

sala 27

środa

czwartek

3

9

M. Lewandowska

 

 

16.

 

Koło matematyczne kl. VI c

sala 37

środa

7

8

W. Kołodziej

 

 

17.

 

Zajęcia artystyczne kl. II c

Zajęcia wspomagające dla kl. II c

CSR

CSR

czwartek

5

6

E. Napora

 

 

18.

 

Zajęcia wspomagające kl. II d

 

sala 60

sala 60

czwartek

piątek

4

4

M. Hrynkiewicz

 

 

19.

 

Zespół  dydaktyczno – wyrównawczy III d

 

sala 65

środa

czwartek

4

5

B. Kropidlowski

 

 

20.

 

 Koło zajęć komputerowych

sala 40

wtorek

7

8

D. Cieciora

 

 

21.

 

Program opiekuńczo – sportowo – muzyczny „Parasol” 

CSR

poniedziałek

7

R. Świder

 

 

22.

 

Zespół  dydaktyczno – wyrównawczy III a

 

sala 48

wtorek

środa

6

6

T. Bloch

 

 

23.

 

Zajęcia logopedyczne

 

sala 12

poniedziałek

piątek

4

1

A. Skórkiewicz

 

 

24.

 

Edukacja Filmowa – realizacja Programu Małej Akademii Filmowej

Kino „Światowid” Elbląg

sobota

godz. 9 - 13

J. Matysiak

E. Charmułowicz

M. Niechciał – Wodnicka

 

 

25.

 

Dodatkowe zajęcia z matematyki kl. VI  b

kl. IV b

sala 37

sala 36

wtorek

czwartek

1

6

A. Górna

 

 

26.

 

Koło języka polskiego

sala 9

 środa

7

8

M. Płączyńska

 

 

27.

 

Dodatkowe zajęcia z j.  angielskiego VI c

kl. V c

sala 43

sala 43

wtorek

środa

7

7

A. Górska - Kowal

 

 

28.

 

Dodatkowe zajęcia z matematyki kl. V d

Dodatkowe zajęcia z matematyki kl. V a

sala 34

środa

środa

6

7

A. Błaszczyk

 

 

29.

 

Koło z języka polskiego

sala 9

wtorek

7

8

A. Petrykowska

 

 

30.

 

Zespół  dydaktyczno – wyrównawczy

sala 65

poniedziałek

wtorek

5

5

Z. Bukowska

 

 

31.

 

Zespół  dydaktyczno – wyrównawczy

sala 65

wtorek

6

7

K. Langowska

 

 

32.

 

Zespół dydaktyczno - wyrównawczy

sala 25

środa

6

7

M. Koziara

 

 

33.

Kółko plastyczne

 – tworzenie dekoracji na uroczystości szkolne w miarę potrzeby

sala 55

środa

1

E. Albrewczyńska - Malek

 

 

34.

 

Terapia przez sztukę

sala 42

środa

czwartek

9

8

T. Cenacewicz

 

 

35.

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy

sala 29

wtorek

6

J. Jankowska

 

Zajęcia wspomagające edukację polonistyczną i matematyczną

sala 29

środa

5

 

 

36.

Bezpieczna zabawa z nauką na świetlicy

świetlica

poniedziałek

5

E. Wesołowska

 

Kółko biblioteczne

sala 56

 

wtorek

7

 

 

37.

 

Sprawowanie opieki świetlicowej

sala świetlicy

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

piątek

godz. 6.45 – 8.00

godz. 14.00–15.00

E. Ludwiczewska

 

 

38.

Przygotowanie do sakramentów

55

czwartek

7

ks. P. Olechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REWALIDACJA – NAUCZANIE INDYWIDUALNE

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

L.P.

KLASA

 

SALA

 

DZIEŃ

 

NR GODZ. LEKCYJNEJ

 

NAUCZYCIEL

PROWADZĄCY

 

1.

III a

sala 65

sala 48

sala 65

sala 48

sala 65

środa

czwartek

piątek

piątek

wtorek

6, 7

5

4

5

4

K. Langowska

 

2.

III a

V a

VI b

gab. pedagoga

sala 38

poniedziałek

czwartek

wtorek

5

7, 8

8

E. Charmułowicz

 

3.

III d

sala 65

środa

czwartek

piątek

2, 3

3, 4

1, 2

B. Kropidlowski

 

4.

VI d

IV a

VI d

IV a

sala 37

sala 43a

sala 43a

sala 43a

wtorek

środa

czwartek

czwartek

7

 4

1

3

W. Kołodziej

 

5.

I a

sala 28

poniedziałek

6,7

B. Kędzierska

 

6.

III a

sala 25

poniedziałek

5, 6

A. Kacprzak

 

7.

 

III b

sala 22

poniedziałek

5, 6

D. Bartoszewicz

 

8.

VI d

sala 36

sala 34

poniedziałek

czwartek

7

8

A. Błaszczyk

 

9.

IV a

gab. dyrektora

wtorek

czwartek

2

2

S. Erber

 

10.

IV a

sala 32

piątek

3

E. Czaplińska

 

11.

IV d

sala 37

sala 34

poniedziałek

6

7

E. Waszczyszyn

 

12.

IV a

sala  43

poniedziałek

6

A. Górna

 

13.

IV a

IV a

sala 39

sala  43 A

sala  43 A

wtorek

wtorek

piątek

6

3

1

A. Zawistowska

 

14.

IV a

sala 43 A

czwartek

4

A. Petrykowska

Podręczniki


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl